Lär dig mer!

Naturskyddsföreningen Skåne ingår i styrgruppen för Skånsk skogsstrategi . Verksamhetskoordinatorn Magnus Billqvist har tipsat oss om tre smarta publikationer som gör att du ser mer när du är ute i skogen eller att kan du briljera under middagen.

SKÅNES STÖRSTA TRÄD
Bland dem finner du Snapphaneeken, Jeppatorpseken och Svedalaeken (Börringeeken). ”Med eller utan låg gren är det en imponerande jätte som står vid en åker några kilometer norr om Börringekloster.” Gå in och kolla vilken som är störst och du kan också passa på att lära dg hur man mäter ett träd och hur ett jätteträd definieras och mycket mer.

NATURVÅRD I LÖVSKOG
Syftet är ge inspiration och idéer till den som vill utforska lövskogarna i sin hemtrakt. ”Om någon följer handledningen noga kanske ännu en fin naturskog blir skyddad men varje exkursion man gör är bra!” Den här fina idékatalogen har utarbetats inom ramen för projektet “Nemoral lövskog” som Naturskyddsföreningen i Skåne drev tillsammans med Hallands Naturskyddsförening.

RÖDLISTADE ARTER I SYDSKÅNSKA TRÄDMILJÖER: EN ÖVERSIKTLIG INVENTERING AV LAVAR, MOSSOR, SVAMPAR OCH VEDINSEKTER I 20 OMRÅDEN
För att öka kunskapen om den biologiska mångfalden i sydskånska trädmiljöer inventerades 20 utvalda områden som verkade speciellt intressanta under sammanställningen av rapporten: Skyddsvärda trädmiljöer i Skåne, Naturskyddsföreningen i Skåne 2000. Några av de skickligaste inventerarna i Skåne med specialkompetens för de olika organismgrupperna anlitades. Med de små resurser som stod till förfogande blir det en översiktlig bild av vilka hotade arter som förekommer. Fortfarande aktuell!

Ekoxe och kattuggla. Foto :Naturskyddsföreningen Skåne
Ekoxen och kattugglan, två av rödlistade arter i Skåne. Foto: Naturskyddsföreningen Skåne

Text: Åke Högman

Relaterade insatser och aktiviteter i strategin som är kopplade till artikeln:
PRODUKTION – INSATS P6: Öka attraktiviteten och stärk kompetensförsörjningen i skogsnäringen.
AKTIVITETER:
B. Bistå med användarvänligt informationsmaterial om skånsk skogs betydelse för Skåne anpassat för olika målgrupper. *