Ny statistik om sysselsättning och arbetsskador i skogsbruket

Källa: Skogsstyrelsen 16 december 2021

Statistiken visar att antal sysselsatta i skogsbruket var nästan oförändrat mellan 2019 och 2020. Även antalet anmälda arbetsolyckor i skogsbruket låg på samma nivå mellan de två åren.

Den nya statistiken inkluderar skattningar om antal sysselsatta, anställda och antal personer inom olika inkomstklasser. Skattningarna är baserade speciella bearbetningar som gjorts av Statistiska Centralbyråns undersökningar. Ny statistik om arbetsskador har tagits fram efter liknande bearbetningar i samarbete med Arbetsmiljöverket.

Sysselsättning nästan oförändrad 2020
I skogsbruket var 28 300 personer sysselsatta under 2020, det är i samma nivå som 2019. Antal sysselsatta har varierat sedan 2009, och var som lägst under 2016 med 27 200 personer och högst under 2018 med 30 600 sysselsatta.

Under 2020 var 11 procent av de sysselsatta i skogsbruket kvinnor. Andelen var som högst 2017, då 15 procent av antalet sysselsatta i skogsbruket var kvinnor. Sedan dess har andelen minskat.

Nästan 49 000 med inkomst från skogsbruk
Den senaste statistiken om antal med inkomst från skogsbruk avser 2019. Totalt hade ungefär 48 700 personer en inkomst från skogsbruk. Statistiken inkluderar både inkomst från näringsverksamhet och löner.

Traditionell sysselsättningsstatistik är ofta avgränsad till åldrar mellan 15 och 74, samt att den är knuten till mätpunkter vissa delar av året. Skogsbruket som verksamhet präglas av markägare med hög medelålder, ibland säsongsarbete samt tillfälliga inkomster. Att redovisa statistik baserat på inkomst är ett sätt att bredda statistiken om sysselsättning i skogsbruket. Det fanns till exempel nästan 6 000 personer äldre än 74 år som hade en inkomst från skogsbruk under 2019. Antalet äldre än 74 år med inkomst från skogsbruk har ökat stadigt de senaste 10 åren inom skogsbruket. 2009 var det ungefär 2 100 personer.

110 anmälda arbetsolyckor 2020
Den nya statistiken om arbetsskador visar bland annat att mängden anmälda arbetsolyckor i skogsbruket varit oförändrat sedan 2018. Nivån är relativt stabil runt 100 anmälda olyckor per år sedan 2008, vilket är det första året den nya statistiken finns tillgänglig för. De vanligaste orsakerna till olyckorna är förlorad kontroll över maskin, transportmedel med mera och den näst vanligaste orsaken är fall av person. Sedan 2008 har totalt 49 arbetsolyckor haft en dödlig utgång i skogsbruket.

Förklaring
Benämningen skogsbruk ovan avser näringsgrenen SNI 02 enligt standarden för svensk näringsgrensindelning (SNI 2007).

Statistiken om antal sysselsatta i SNI 02 Skogsbruk är från arbetskraftsundersökningarna (AKU) som Statistiska Centralbyrån genomför. Som sysselsatt räknas en person som har en anställning eller arbetar som företagare alternativt som medhjälpande hushållsmedlem. Undersökningen avgränsas till personer mellan 15 och 74 år.

Antal med inkomst i SNI 02 Skogsbruk baseras på bruttoinkomster som registrerats i kontrolluppgifter och deklarationer. Både inkomster från lön och inkomst från näringsverksamhet är medräknade. Inga negativa inkomster är inkluderade samt att enbart folkbokförda personer är medräknade. Statistiken är baserad på olika register som Statistiska Centralbyrån ansvarar för, till exempel jobbregistret och LISA-databasen.

En arbetsolycka är en olycka till följd av plötslig händelse, fysisk eller psykisk skada som inträffat på arbetsplatsen eller på annan plats där den skadade vistats i eller för arbetet. Enbart arbetsolyckor som lett till sjukfrånvaro tas med i denna statistik. Arbetsmiljöverket är statistikansvarig myndighet för statistik om arbetsskador.

Statistiken ingår i Sveriges officiella statistik.

Kontakt: sebastian.constantino@skogsstyrelsen.se

Mer information: Mer statistik på temat finns i Skogsstyrelsens statistikdatabas och fördjupande text i det statistiska meddelandet. I bägge återfinns även statistik över två branscher inom skogsindustrin.

Länk till nyheten