Utvecklande av löv till byggnation

Södras forskningsstiftelse har nyligen delat ut 5,9 miljoner kronor till fyra olika lövskogsprojekt, varav 1,9 miljoner går till Linnéuniversitetet. Syftet är att utöka användningen av lövträ, bland annat i byggprodukter, samt öka det ekonomiska värdet vid odling av lövskog.

  Professor Thomas Bader är projektansvarig:
Berätta, vad kommer de 1,9 miljonerna att användas till?
– I projektet ska vi undersöka långtidsegenskaperna, motsvarande en byggnads förväntade livstid, för björk och bok när det gäller lastbärande kapacitet och deformationer och jämföra dessa egenskaper med motsvarande korttidsegenskaper. Materialegenskaper som är viktiga för utformning och produktion av korslimmat trä ska studeras.

Hur långt har ni kommit i dagsläget?
– Projektstarten är i april 2022 och för närvarande planerar vi för ett uppstartsmöte med samarbetsparters och vi har börjat att planera för de experimentella försök som ska genomföras inom projektet.

Det har varit lite uppförsbacke för löv i byggnationer genom åren, i alla fall i Sverige, hoppas ni att kunna ändra på det?
– Under det senaste decenniet har flera lövträ-baserade byggnadsmaterial utvecklats i Central-Europa (t.ex. limträ i bok, björk och ek, KL-trä i björk och LVL i bok). Dessa produkter har bättre egenskaper, med högre lastbärande kapacitet, än motsvarande produkter av barrträ. Det finns dock fortfarande kunskapsluckor som medför hinder för användning av lövträprodukter i byggsektorn. En frågeställning som ännu inte undersökts i detalj är långtidsegenskaperna hos lövträ, i kombination med påverkan av fuktvariationer. Det är det vi ska undersöka i projektet och som vi tror kan hjälpa till att öka användningen av lövträ i byggsektorn.

Porträtt man
Professor Thomas Bader, projektansvarig. Arbetar vid institutionen för byggteknik vid Linnéuniversitetet.

Om man borrar lite djupare i det här, vad är det konkret som ni ska forska kring?
– Vi ska utveckla försöksuppställningar för en tillförlitlig bestämning av modifikationsfaktorerna för dimensionering av lastbärande lövträkonstruktioner. I olika försöksuppställningar ska vi mäta fukt- och tidsberoende mekaniska egenskaper (styvhet och styrka) hos bok och björk. I projektet ingår långsiktiga tester som kan fortsätta även efter projektperiodens slut, samt testning under kortare perioder. Styvhet och styrka i tryck vinkelrätt fiberriktning och rullskjuvning samt hålkanttryck av infästningar i lövträ kommer att undersökas.

Ni kommer att samarbeta med Karlsruhe Institute of Technology i Tyskland, vad förväntar ni er av det samarbetet?
– Genom samarbete mellan akademierna Linnéuniversitetet och Karlsruhe Institute of Technology i Tyskland ökar möjligheterna för provning. Dessutom kommer detta samarbete, och samverkan med industrin, att leda till utbyte och överföring av kunskap när det gäller utveckling, produktion och provning av lövträprodukter för lastbärande konstruktioner. Ökad kunskap om materialegenskaper kan användas för utveckling av byggprodukter med högt mervärde och hög konkurrenskraft och för träkonstruktioners projektering, vilket förhoppningsvis kan leda till ökad användning och en ökad konkurrenskraft för lövträ i byggsektorn.

Om man jämför med andra trädtyper, vad har löv för unika egenskaper i det här sammanhanget?
– Lövträ som byggmaterial och byggprodukter har bättre egenskaper, med högre lastbärande kapacitet, än motsvarande produkter av barrträ. När materialet har bättre mekaniska egenskaper, dvs en högre styrka, kan balkar eller pelare vara mindre eller bjälklag vara tunnare. Därmed kan man skapa slankare lastbärande konstruktioner.

Kopplat till ett förändrat klimat kan även det vara en anledning till att löv skulle kunna vara på frammarsch?
– Det tror jag absolut, men jag är ingen skogsforskare och vågar därför inte uttala mig kring hur skogen och lövträbeståndet i Södra Sverige kommer att förändras på grund av ett förändrat klimat. En ökad användning av trä i byggsektorn och därmed en ersättning av icke-förnybara byggnadsmaterial är dock viktigt för en hållbar samhällsutveckling och lövträ är en underutnyttjad resurs i det sammanhanget.

Om resultaten blir positiva vem kommer ha glädje av dem?
– En ökad användning av trä som byggnadsmaterial är generellt viktig för att skapa en hållbar byggd miljö och därmed för en hållbar samhällsutveckling. Mer kunskap om och ökad användning av lövträ som konkurrenskraftigt byggmaterial med högt mervärde kommer att gynna hela värdekedjan från skogen till byggbranschen.

Text: Åke Högman

Relaterade insatser och aktiviteter kopplade till artikeln: INNOVATION

Insats I2: Stimulera utvecklingen av nya cirkulära processer och produkter som baseras på skogsråvara.
Aktiviteter:

A. Genomför en träbyggarkonferens med uppföljande uppvaktning av Skånes expansiva kommuner. Initiera en utveckling mot kommunala politiska mål för en ökad andel träbyggande iden egna kommunen. *
B. Stöd ett ökat byggande i trä. Förbättra kunskapen för de som använder träprodukter i sitt yrke, som t ex arkitekter och designers. Förbättra kunskapen för potentiella köpare av träprodukter, som t ex hus- och möbelköpare (goda exempel, erfarenhetsutbyte).
C. Stöd utveckling av en bredare produktpalett som baseras på skogsråvara, genom exempelvisförbättrade innovationssystem med fokus på skog och företagsstöd. Möjliggörforskningssamverkan med Europa och ett EU-nätverk för framtida finansieringslösningar vilket för forskning och skogsägare närmre varandra.

PRODUKTION:

Insats P2: Aktiv skogsskötsel för robusta skogar med hög tillväxt.
Aktiviteter: A. Tydliggör betydelsen av att använda förädlat och testat skogsodlingsmaterial, både för uthållig produktion och anpassning till nya klimatförutsättningar. Verka för att försörjningen av förädlat och testat skogsodlingsmaterial omfattar även lövträd, inte minst ädellöv.

Insats P7: Öka förädlingsgraden på skånsk skogsråvara
Aktiviteter: C. Stöd produktion/industri som kan hantera även lövvirke i stor skala och med god lönsamhet.