Lär dig mer

Länsstyrelsen Skåne ingår i styrgruppen för Skånsk skogsstrategi. Här tipsar de om tre publikationer på nätet: ”Skogen i jordbruket”, ”Skog i bebyggelse”, ”Skogsindustri”, som alla ger dig en kort historisk genomgång av skogens betydelse för länet.

Publikationerna finner du under besöksmål/kulturmiljöprogram/skogens landskap på Länsstyrelsen Skånes webbsida.

(Kulturmiljöprogrammet är från 2006 och är ett regionalt kunskapsunderlag för utövare i det skånska landskapet.)

På öppningssidan SKOGENS LANDSKAP kan man exempelvis läsa om den ojämna fördelningen av skogen i Skåne, om, ris- och skogsbygd, om tallplanteringar och om ändrad syn på skogsmark.

Kollage Skogsbilder. Lär mer från Länsstyrelsen
Foto: Länsstyrelsen Skåne

1. Skogen i jordbruket

Inledningsvis konstateras att den skånska skogen historiskt sett i stor del är kulturpåverkad med direkta eller indirekta spår av människan. Den ingick i det mångbruk där animalieproduktionen till en del var beroende av skogen. I det här avsnittet behandlas vidare ädellöv på inägomark, vångaskog, bökeskog och fälader och avslutas med ett antal intressanta lästips.

2. Skog och bebyggelse

”Skogen har alltid varit en viktig tillgång, som förutom virke till husbygge bland annat gav bränsle, bete, tjära och material till verktyg.” I det här avsnittet kan man också läsa om satsningen på löv strax efter att Sverige blev svenskt 1658, granens uppdykande och om etnolog Åke Campbells uppdelning av Skåne i början på 1900-talet i tre bygder: slätt- ris- och skogsbygd.. Dessutom om knuttimring och skiftesverk, om gårdstyper och hägnader. Lästtips även här.

3. Skogsindustri

I den norra delen av Skåne har skogen i många århundraden varit den viktigaste råvaran. Här har kontinuitet och förändring växelverkat genom århundradena. Exempelvis så importerades holländska tunna sågblad från mitten av 1700-talet, vilket ledde till jämnare brädor och mindre virkesförluster. De svensktillverkade sågbladen var så grova att de lär ha gett brädor ”ludne som biörnar”. Vidare kan man läsa om ramsågar och cirkelsågar, om lokalisering och specialisering, och en lång informativ artikel om Nymölla pappersbruk. Och lästips såklart.

Relaterade insatser och aktiviteter i Skånsk skogsstrategin som relaterar till inslaget:

PRODUKTION – INSATS P6: Öka attraktiviteten och stärk kompetensförsörjningen i skogsnäringen.
AKTIVITETER: B. Bistå med användarvänligt informationsmaterial om skånsk skogs betydelse för Skåne anpassat för olika målgrupper. *
REKREATION – Insats: R2: Stärk bilden av skogen som en attraktiv plats för rekreation och lärande.
Aktiviteter: D. Satsa på uppmärkning av kulturmiljöer/lämningar, i synnerhet nära offentliga miljöer, besöksområden/besöksplatser, stigar/leder eller på andra ställen där viss besöksfrekvens finns. Nyttja och utveckla befintliga applikationer och databaser med information om kulturlämningar.