Pengar på snabbväxande träd

SLU är koordinator för ett kompetenscentrum som nu ska kunskapssatsa på snabbväxande lövträd. Man har nyligen fått beviljad en ansökan till Energimyndigheten om ekonomiska resurser. Professor Urban Nilsson på SLU är en av dem som leder projektet.

Grattis! Er ansökan till Energimyndigheten gick igenom och ni fick pengar till en kunskapssatsning på snabbväxande lövträd. Hur känns det?
– Det känns såklart toppen. Vi jobbade ganska hårt med ansökan i våras och det är roligt när det lyckas. Totalt är det 113 miljoner varav Energimyndigheten står för en tredjedel, Universiteten en tredjedel och övriga intressenter en tredjedel.

Vem driver projektet?
– SLU är koordinator för centrat och med det menas att vi står för det mesta av administrationen. Men centrat består av alla fem medlemmar och alla 45 intressenter. Meningen är att vi ska öka den totala kompetensen om snabbväxande löv.

Vem samarbetar ni med?
– I centrat ingår forskare från Luleå tekniska universitet (LTU), Skogforsk, Umeå universitet, Uppsala universitet och SLU. Men vi har också som sagt 45 intressenter från skogsnäringen i vid bemärkelse. Allt från stora skogsbolag till Skogsägarföreningar, mindre företag, Skogsstyrelsen och ideella föreningar.

Hur tar ni er an uppgiften?
– Vi är väldigt entusiastiska inför detta. Just nu håller vi på att planera inför alla projekten och vi ska snart igång med att skriva avtal med intressenterna. Vi kommer att börja lägga ut försök redan i vår men den huvudsakliga försöksutläggningen kommer 2023 och 2024. Då kommer också LTU att genomföra experiment med våra partners i energisektorn. Vi har ännu inte anställt doktorander men hoppas att ha de flesta på plats efter sommaren.

Fokus ligger på snabbväxande löv, finns det sidospår?
– Fokus är på snabbväxande löv (björk, poppel, hybridasp och asp). Vi jobbar både med odling och användning av råvara. Inga direkta sidospår men ansatsen är väldigt bred. Vi kommer också att undersöka effekter på biodiversitet liksom markägares vilja att plantera snabbväxande löv och möjliga hinder i form av regler.

Porträtt man i skog

Vilken uppgift kommer kompetenscentrumet att ha?
– Vi är ett kompetenscentrum och i och med detta är den kompetens som vi bygger upp om odling och användning av snabbväxande löv lika viktigt (eller viktigare) än själva resultaten. Centrumet är multidisciplinärt och vi tror verkligen att vi kommer att få ut mer än om vi hade haft samma projekt som enskilda studier.

Vad tror du, om du får titta i kristallkulan, kan komma ut av det här?
– Vi tror att vi kommer att öka intresset för användning av snabbväxande löv. Om inte det sker får vi nog anse centret som ett misslyckande. Vi kommer också att utbilda 13 doktorander som kan bli framtidens ledare i skogsnäringen och i akademin. Och vi har ett 20-tal forskare vars forskning berikas av att jobba multidisciplinärt och som får nya nätverk både inom akademin och inom skogssektorn.

Text: Åke Högman

Relaterade insatser och aktiviteter kopplade till den här artikeln:

PRODUKTION: Insats P2: Aktiv skogsskötsel för robusta skogar med hög tillväxt.
Aktiviteter: A. Tydliggör betydelsen av att använda förädlat och testat skogsodlingsmaterial, både för uthållig produktion och anpassning till nya klimatförutsättningar. Verka för att försörjningen av förädlat och testat skogsodlingsmaterial omfattar även lövträd, inte minst ädellöv.

INNOVATION: Insats I5: Höja förändrings- och innovationsförmågan för skogens samtliga aktörer
Aktiviteter: A. Facilitera bättre uppföljningar och utvärderingar av projekt, forskning och försök relaterade till skog, skogsskötsel och skogsmark gjorda i Skåne. Ett mera aktivt lärande!

MILJÖ: Insats M1: Ett aktivt bidragande till den biologiska mångfalden. Aktivitet: E. Initiera ett nytt forskningsprogram kring ädellövsskogsskötsel som både omfattarproduktionsskog och naturvårdsbestånd.