Lär dig mer

Skogsstyrelsen Skåne ingår i styrgruppen för Skånsk skogsstrategi. Här tipsar de om tre publikationer som lär dig mer om skogens utmaningar och möjligheter.

Omvärldsanalys

EU inför ”skogspaket” som kraftigt utmanar den svenska skogsmodellen samtidigt som den nationella skogsdebatten handlar om helt andra frågor. Något som Skogsstyrelsens nya omvärldsanalys sätter fingret på.

Skogsstyrelsen – Skogen i centrum i ny omvärldsanalys

Kontaktperson Stefan Karlsson, stefan.karlsson@skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsens definition på hyggesfritt skogsbruk

Skogsstyrelsen har sedan 2005 haft ett uppdrag att verka för att öka kunskapen och användningen av hyggesfritt skogsbruk. Under årens gång har vi noterat att det finns skilda inställningar till hyggesfritt skogsbruk och att man också lägger in skilda betydelser i begreppet. Skogsstyrelsen har därför insett nödvändigheten av att definiera hur myndigheten avgränsar hyggesfritt.

Rapport 2021/8 Hyggesfritt skogsbruk – Skogsstyrelsens definition

Kontaktperson Carl Appelqvist, carl.appelqvist@skogsstyrelsen.se

Skärmdump rapport

Klimatpåverkan från dikad torvtäckt skogsmark – effekter av dikesunderhåll och återvätning

Avgång av växthusgaser till atmosfären från dikad torvmark har lyfts fram som ett problem, både i Sverige och internationellt. Ett av de uppdrag som riktades till Skogsstyrelsen i den samverkansprocess om skogsproduktion som genomfördes 2018-2020, var att utreda hur avgång av växthusgaser kan minskas från dikad torvtäckt skogsmark. Denna rapport presenterar resultatet av den utredningen.

2021-7 Klimatpåverkan från dikad torvtäckt skogsmark – effek-ter av dikesunderhåll och återvätning (skogsstyrelsen.se)

Kontaktperson Andreas Drott, andreas.drott@skogsstyrelsen.se

Relaterade insatser och aktiviteter i Skånsk skogsstrategin som relaterar till inslaget:
PRODUKTION – INSATS P6: Öka attraktiviteten och stärk kompetensförsörjningen i skogsnäringen.
AKTIVITETER: B. Bistå med användarvänligt informationsmaterial om skånsk skogs betydelse för Skåne anpassat för olika målgrupper. *