Aktivitetskollen – hur går det för våra aktiviteter?

Under den här punkten lyfter vi kontinuerligt fram olika aktiviteter inom ramen den Skånska skogsstrategin. Främst genom att i den här kanalen kommunicera nuläget för aktivitetens handlingsplan.

Inom huvudområdet produktion har vi åtta insatser varav insats nummer fem benämns ”Höj kunskapsnivån inom produktion- och produktutveckling.

För varje insats har vi sedan ett antal aktiviteter varav aktivitet 5B lyder ”Förbättra kunskapen för skogsägarna genom rådgivning, specifikt inom skötsel av ädellövskog – diversifiering, röjning, gallring och om hur man föryngrar kostnadseffektivt.

Och för varje aktivitet har vi en handlingsplan.

Handlingsplanen för 5 B:

”Redan befintligt material som finns tillgängligt är Skogsskötselserien. Denna har tagits fram med finansiering av Skogsstyrelsen, Skogsindustrierna, Sveriges lantbruksuniversitet och LRF Skogsägarna.

Bidrag har även lämnats av Energimyndigheten för behandling av frågor som rör skogsbränsle och av Stiftelsen Skogssällskapet. Skogsskötselserien är en sammanställning av kunskap om skogsskötsel utan ställningstaganden eller värderingar. (https://www.skogsstyrelsen.se/mer-om-skog/skogsskotselserien/) Punkt 10 behandlar just ”Skötsel av ädellövskog).
Vidare erbjuder Skogsstyrelsen rådgivning för skogsägare. Rådgivningen kan ske i fält, på kontoret eller på distans. Man beställer den på det lokala kontoret. Rådgivning gäller skötsel av ädellövskog hur man kan öka arealen ädellövskog och även om vilka ekonomiska stöd men kan söka till skötsel av ädellövskog.

Att tillgå finns även ”Bruka och bevara ädellövskogen – en guide för målklassning och skötsel för kombinerade mål.” av Jörg Brunet, Magnus Löf och Anna Andréasson och Johnny de Jong. Utgiven av SLU/CBM. (https://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/cbm/dokument/publikationer-cbm/cbm-skriftserie/skrift41.pdf)

Skogskunskap.se är ”skogsägarens digitala rådgivare och produceras av Skogforsk i samarbete med LRF Skogsägarna och Skogsstyrelsen. (https://www.skogskunskap.se/skota-lovskog/) Under fliken ”Sköta lövskog” finner den intresserade mycket matnyttigt.

Det finns även långt gångna planer på ett ”lövskogsprogram” – mer info om det kommer.

Tillägg:

Handlingsplanerna för våra aktiviteter består av två delar:

1.) En inventering av vad som har gjorts och görs i anslutning till aktiviteten, framför allt av de organisationer och verksamheter som sitter med i styrgruppen för strategin.

2.) Handlingsplanen har oftast också framblickande del, på en skala mellan viljeyttring och konkreta processer.

Strategins handlingsplaner ändras i takt med tiden och ändrade förutsättningar.