Ett uppdrag som sätter fortsatta fotspår

Ökat besökstryck i Skånes nationalparker och naturreservat är i sig positivt. Baksidan av myntet är ett tilltagande slitage och andra negativa avtryck. Tourism in Skåne som arbetar med att hitta innovativa lösningar för naturturism sjösatte förra året Uppdrag fotspår, vilket bland annat resulterade i en 45 minuter lång dokumentärfilm, som också sammanfattar deras processarbete.

Tourism in Skåne är ute på en innovationsresa med målet att hitta framtidens lösningar för naturturism på naturens villkor. Under 2019 togs en ny strategisk färdplan fram för hela Skåne ”Tourism matters” (länk nedan). Här ses turismen som ett viktigt och kraftfullt verktyg i framtidens hållbara samhällsbygge.

 Som ett konkret utfall släpptes i början av året en 45 minuter lång dokumentärfilm: ”Leave nothing but footprints

  I filmen får man stifta bekantskap med tio deltagare, alla med olika bakgrund och kompetenser, för en unik, sju dagar lång innovationsworkshop på plats i Söderåsens nationalpark.

  Josefine Carlsson var en av de personer som ledde och koordinerade projektet.
  – Filmen är en sammanfattning av processen. Resultatet är större än så, det innebär att vi skapar oss en gemensam bild över hur vi vill jobba tillsammans mot en hållbarare destination, genom att exempelvis samarbeta med organisationer som Länsstyrelsen och Naturvårdsverket.

  Denna process konkretiseras väl genom filmen.
  – Deltagarnas uppdrag var att utforska om det går att öka besökarnas samhörighet med naturen och därmed minska deras negativa avtryck.

  Under coronapandemins första år, 2020, upplevde stora delar av Sverige och Skåne ett ökat tryck av nationella besökare som ville ta sig ut för att umgås säkert i naturen och samtidigt testa en ny hobby.
  – Många valde att ta sig till de redan mer kända platserna vilket resulterade i ett obalanserat flöde av människor, med trafikkaos, ökad nedskräpning och mer slitage vid till exempel naturreservat och nationalparker som följd.

Kollage Uppdrag Fotspår
Uppdrag fotspår Foto: LWimages

SJU DAGAR LÅNG INNOVATIONSWORKSHOP
Josefine pekar på innovation som ett bärande element för Tourism in Skånes strävan att vara en hållbar destination och med det i ryggen så var det någonstans så idén till Uppdrag Fotspår föddes.

  – Vi ville inte skapa ännu en traditionell marknadsföringskampanj utan se om vi kunde hitta nya sätt att bidra till samhällslösningar och samtidigt skapa opinion.

  Tillsammans med Länsstyrelsen Söderåsen startade man Uppdrag Fotspår för att utforma framtidens naturupplevelse.

  – Uppdraget syftade till att väcka engagemang kring turismens roll kopplat till hållbarhet.

  – Målet var också att undersöka hur och om man kan skapa ett ansvarsfullt gästskap i naturen.  Söderåsen och området vid Skäralid har under de senaste åren utvecklats till att bli en mycket utsatt plats med ett högt besökstryck och därigenom ett ökat slitage på naturen.

DESIGN THINKING PROCESS
Teamet på tio personer kände inte varandra sedan innan och sattes samman utifrån ansökningskampanjen i form av ett Open call som gick ut på sociala medier under första delen av september.

  – Veckan de tillbringade tillsammans filmades och dokumenterades av ett produktionsbolag och klipptes ihop till en 45 minuter lång innovationsdokumentär som finns att hitta på Youtube (länk medan).

  – Metoden för processen som vi använde kallas för ”Design thinking process” som innebär att idégenerera, testa och utvärdera lösningar för att sedan gå in i nästa cykel med att utveckla ytterligare.

  Deltagarna ställdes inför två övergripande problemformuleringar, där den första löd: Hur kan man skapa en förankrad koppling till naturen bland besökare så att de utvecklar en känsla av ansvar för en plats?

  – Den andra frågeställningen utgick ifrån vad andra besökare kan göra om de ser någon som går emot parkens regler? I dagsläget är det enda alternativet att ringa polisen, men finns det andra steg innan?

BRANSCHÖVERSKRIDANDE SAMVERKAN KRÄVS
I dokumentärfilmen får man följa hur deltagarna delas in i olika grupper vilka jobbade fram lösningar utifrån just den gruppens samlade kompetens och förmåga till samarbete.

  – Det som är spännande när man bjuder in ett tvärsektoriellt team till en process och sätter ihop människor som inte känner varandra men som har en gemensam drivkraft är att det finns en stor öppenhet och nyfikenhet. För varandra, för deras olika perspektiv och för uppgiften.

  Utfallet, vilket filmen visar, blev över förväntan.
  – Vi som organisatörer var positivt överraskade över höjden på deras idéer och resonemang. Deltagarna kom in med flera nya perspektiv vilket bidrog till en spännande dialog tillsammans med Länsstyrelsen och en ödmjukhet för förändring och att testa nya sätt.

  Josefine ser en utökad dialog med främjandeorganisationer, förvaltare och näringsliv som ett viktigt verktyg på den fortsatta resan kring innovation och hållbarhet.
  – Det vi vet är att det inte finns någon ensam ägare till dagens samhällsutmaningar utan att det kommer krävas att vi samverkar branschöverskridande i större utsträckning för att komma framåt.

  – Vi kommer även att medverka på Ystad Summit (se länk nedan) den 16:e maj under en paneldiskussion som jag tror kan vara intressant för era läsare.

Relaterande länkar:

Leave nothing but footprints – Innovationsdokumentär – YouTube.

Tourism matters! Strategisk färdplan för Skåne mot 2030 | Tourism in Skåne (tourisminskane.com)

Ystad Summit

Text: Åke Högman