Aktivitetskollen – Hur går det för våra aktiviteter?

Under den här punkten lyfter vi fram olika aktiviteter inom ramen den skånska skogsstrategin. Främst genom att kommunicera nuläget för aktivitetens handlingsplan.

”Öka kunskapsuppbyggnaden om nya trädslag i skånskt skogsbruk genom att samla in erfarenheter från praktisk användning och samordna med kunskap från forskande institutioner. Ett adaptivt arbetssätt ska leda till att riktlinjer för anläggning och skötsel av bestånd avvägs mot risker för skogsägare och miljö. Testa olika trädslag och andra/nya provenienser som idag odlas i klimat som liknar det vi kommer att få.” Aktivitet I 1 B inom huvudområde Innovation:

Aktivitetsägare: Åke Högman, Länsstyrelsen

Medverkande: Styrgruppen för skånsk skogsstrategi

Projektplan: Inom ramen för den här aktiviteten har Skånsk skogsstrategi långt framskridna planer på att under våren 2023, tillsammans med samarbetspartners, genomföra en exkursion med inriktning på löv och nya trädslag.

Finansiering: Under behandling

Uppföljning: Halvårsvis