Ett kliv framåt för en jämställd skogssektor

Den unika satsningen på Skogssektorns jämställdhetsråd börjar nu ta tydlig form. Vid rådets möte den 25 april beslutades hur arbetet för en jämställd skogssektor konkret ska fortsätta. För första gången har gemensamma mål tagits fram. Karin Bengtsson är jämställdhetsstrateg på Skogsstyrelsen och samordnare för myndighetens arbete i frågan.

Grattis, det verkar röra på sig!
– Tack! Det är ett spännande forum som skapats, och engagemanget är starkt från många delar av sektorn.  

porträtt kvinna

Vilken är din roll i det kommande arbetet?
– Som jämställdhetsstrateg på Skogsstyrelsen ansvarar jag för att samordna myndighetens jämställdhetsarbete. Vi har i uppdrag att utforma vår verksamhet så att den bidrar till de jämställdhetspolitiska målen, och just nu utvecklar vi bland annat vår rådgivningsverksamhet och statistikproduktion. Jag ingår också i kansliet för Skogssektorns jämställdhetsråd som samordnar arbetet med rådet.

De delmål som ni nu satt och utgår ifrån Sveriges beslutade jämställdhetspolitiska mål och är ”Jämställd utbildning”, ”Jämställt arbetsliv”, ”Jämställt enskilt skogsägande”. Berätta gärna lite mer om varje delmål.
– Vid förra årets rådsmöte enades rådet om att utgå från Sveriges jämställdhetspolitiska mål samt tre delmål som tagits fram inom Skogsstyrelsens regeringsuppdrag Åtgärder för en jämställd skogssektor. Vi gav då också tre arbetsgrupper i uppdrag att konkretisera delmålen ytterligare genom att ta fram fördjupande beskrivningar. Dessa presenterades vid rådsmötet 25 april, och innehåller beskrivningar av vilka utmaningar och vilken ojämställdhet som finns inom respektive område, fördjupande målformuleringar och önskat läge, och förslag på indikatorer för att mäta utvecklingen.

Vad händer framöver?
– De nya målbeskrivningarna kommer bli ett viktigt verktyg för att utveckla hela sektorns jämställdhetsarbete. Genom att varje organisation som ingår i rådet börjar implementera målbeskrivningarna i sin egen verksamhet kommer vi få mycket ny kunskap, som i sin tur kommer kunna ge oss ännu mer träffsäkra problem- och målbeskrivningar.

– Några exempel på hur Skogsstyrelsen kommer använda målen är att väva in dem i revideringen av myndighetens verksamhetsstrategi. Vidare att använda målbeskrivningen om enskilt skogsägande för att utveckla vår rådgivningsverksamhet. Dessutom se över hur vi kan bidra med att ta fram och sprida statistik utifrån de föreslagna indikatorerna

På vilket sätt korresponderar ert arbete och delmålen med det nationella skogsprogrammet?
– Jämställdhetsrådet är ett resultat av nationella skogsprogrammets regeringsuppdrag ” Genomförande av åtgärder för en jämställd skogsnäring”. Nationella skogsprogrammet beskriver övergripande problembilden och pekar på att skogssektorn behöver komma till rätta med obalansen och de strukturella hindren. Det är precis det som jämställdhetsrådet gör.

Hur kommer det att sippra ner till de regionala skogsprogrammen och strategierna?
– Till att börja med så har jämställdhetsprojektet i Västernorrland lagt en gedigen grund och krattat för jämställdhetsrådets arbete. Jämställdhetsrådet är ett nationellt forum som pekar ut riktningen och samlar sektorn som helhet. Det stora görandet behöver ske lokalt och regionalt i både enskilda organisationer och mer samlat. Där står de regionala skogsprogrammen för en lämplig plattform.

Text: Åke Högman