Sätt att öka kolsänkan

Med åtgärder i skogen går det att öka kolsänkan med mellan 2 och 10 miljoner ton koldioxid per år. Det visar en analys som Skogsstyrelsen gjort över hur enskilda åtgärder påverkar nettoupptaget i skogen, till exempel minskad avverkning, höjd lägsta tillåtna ålder för att avverka, minskade betesskador från älg och annat vilt eller ökad kvävegödsling.

Analysen bygger på de skogliga konsekvensanalyserna (SKA 22) som Skogsstyrelsen presenterade i höstas. Den omfattar inte åtgärdernas effekt på skogens hela klimatnytta eftersom möjligheterna att ersätta fossila material och bränslen med produkter från skogen inte har beräknats. En minskad avverkning kan innebära att utbudet av träråvaror minskar vilket kan leda till en ökad efterfråga på fossila råvaror eller en ökad import av träråvaror från andra länder. Utsläpp av koldioxid kan därmed flyttas till andra länder eller andra sektorer.

Resultaten indikerar också att en ökad användning av hyggesfritt skogsbruk (genom selektiv avverkning och luckhuggning) till en fjärdedel av skogen inte har någon betydande påverkan på kolsänkan. Analyserna indikerar samtidigt att en ökning av arealen som föryngras med lövträd (3 gånger högre andel) kan påverka kolsänkan negativt.

– Det här visar tydligt att skogliga åtgärder kan ha stor betydelse för att fortsätta binda koldioxid i skogen och bidra till att uppnå klimatmålen. Detta är särskilt viktigt i ett föränderligt klimat som ökar risken för kolförluster i skogen, säger klimatspecialist Giuliana Zanchi, Skogsstyrelsen.

Källa Skogsstyrelsen

Foto: MostPhoto