Försäljning av gudaträd förbjuds

Gudaträd (ailanthus altissima) är ett extremt snabbväxande träd som härstammar från Kina och som har varit populärt att plantera i stadsmiljö i många europeiska länder och i USA eftersom de snabbt växer sig ståtliga även i den svåra livsmiljön i städer som få andra trädslag klarar. Tyvärr visade det sig snart att träden trivdes för bra och att frön från träden lätt får fäste i sprickor, betong och asfalt och att det kraftfulla rotsystemet kan förstöra husgrunder, avloppsrör och markbeläggning. Gudaträd som spridit sig till naturskogar har på många platser konkurrerat ut inhemska träd och därför skadat biologisk mångfald.

Gudaträd bekämpas därför nu för stora summor årligen i många europeiska länder och i augusti 2019 beslutades EU att arten skulle klassas som en art av unionsbetydelse som alla medlemsstater måste bekämpa.
Gudaträd har ju inte varit något problem i Sverige tidigare men de senaste 10 åren har vi börjat få in allt fler rapporter om att gudaträden har börjat blomma och sätter frön när klimatet har blivit varmare. Det är en väldigt stor skillnad i risk när en art som tidigare planterades och stod kvar snällt där den planterats plötsligt får förmågan att reproducera sig.

Länsstyrelsen välkomnar därför att gudaträd har blivit klassade som en art av unionsbetydelse och att de nu är förbjudna att sälja och att de måste bekämpas av alla medlemsstater. Vi får nu en chans att agera i tid vilket vi sällan klarar med invasiva arter i Sverige säger Nils Carlsson, expert på invasiva främmande arter på Länsstyrelsen Skåne.

I takt med att det blir varmare är det tydligt att många främmande trädslag börjar uppföra sig invasivt, här kan t.ex. nämnas Robinia och contortatall. Detta är en stor utmaning när skogsbruket söker nya trädslag som kan ge avkastning i ett förändrat klimat. Det behövs försiktighetsprinciper kring det vi planterar nu för att undvika att vi får nya kostsamma invasioner längre fram. Vi förväntar oss att fler trädslag kommer att hamna på EU:s förbjudna lista i framtiden. Det kan också bli aktuellt att förbjuda vissa främmande trädslag nationellt om de visar tecken på att bli invasiva och ta över.

Förslag på insats/aktivitet: Workshop med företrädare för skogsbruket för att öka kunskapen om problemet med invasiva arter generellt och invasiva träd mer specifikt inom ramen för länsstyrelsens tillsynsansvar.