Wood First hjälper kommuner att bygga mer i trä

Trästad Sverige lanserar en digital version av utbildningen Wood First för kommuner och regioner som vill ha stöd i arbetet med att ta fram, uppdatera eller följa upp en träbyggnadsstrategi eller färdplan för klimatneutralt byggande.

Sverige är världsledande inom modernt träbyggande och allt fler beställare väljer trä. Idag byggs mer än tjugo procent av flerbostadshusen och en stadigt växande andel av skolor, äldreboenden, idrottshallar och andra samhällsfastigheter i trä. Samtidigt finns det fortfarande en osäkerhet hos många beställare som är vana vid att bygga med andra material. Wood First är ett digitalt utbildningsprogram och processtöd för aktörer som vill bli tryggare i sin beställarroll:

– Forskning visar att det är klimatsmart att bygga i trä. För att nå klimatmålen behöver Sveriges kommuner och regioner satsa på träbyggandet. I Wood First går vi igenom hur man tar fram en strategi samt vilka ramar, förutsättningar och verktyg som finns. Vi hjälper också till med samverkan och införande av strategin, säger Jessica Becker, projektkoordinator Trästad Sverige.

Wood first Foto:Trästad

Wood First är ett samverkansprojekt mellan Trästad Sverige, WSP Advisory, Linköpings universitet och RISE. Utbildningen ökar kunskapen inom följande områden:

• Träbyggandets tekniska förutsättningar och LCA

• Styrning och möjliggörande av träbyggnation inom plan-, exploaterings-, bygglovs- och upphandlingsprocessen

• Förvaltningsövergripande styrning och förankring

• Triple helix – en modell för samverkan med näringsliv och akademi

– Strategier för träbyggande och hållbart byggande är smarta verktyg för att stärka beställarkompetensen och underlätta komplexa byggprocesser. Genom att erbjuda en digital version av Wood First ökar tillgängligheten för landets kommuner och regioner, säger Jessica Becker.

För mer information, vänligen kontakta:
Jessica Becker, projektkoordinator Trästad Sverige,
E-post: jessica.becker@trastad.se

Om Trästad
Trästad Sverige är en ideell förening som sprider kunskap och inspiration för att öka träbyggandet. Vi verkar för en fördjupad samverkan mellan offentlig sektor, näringsliv och akademi. www.trastad.se

Insatser och aktiviteter kopplade till artikeln:
INNOVATION – Insats I2: Stimulera utvecklingen av nya cirkulära processer och produkter som baseras på skogsråvara.
A. Genomför en träbyggarkonferens med uppföljande uppvaktning av Skånes expansiva kommuner.
Initiera en utveckling mot kommunala politiska mål för en ökad andel träbyggande i den egna
kommunen.
B. Stöd ett ökat byggande i trä. Förbättra kunskapen för de som använder träprodukter i sitt yrke, som t ex arkitekter och designers. Förbättra kunskapen för potentiella köpare av träprodukter, som t ex hus- och möbelköpare (goda exempel, erfarenhetsutbyte).