Påbörjad studie i ekföryngring

I september startade Nora Sophie Pohl en studie om naturlig ekföryngring vid SLU i Alnarp och med Magnus Löf som handledare.

Nora Sophie Pohl skrev sin masters vid schweiziska federala institutet för skogs-, snö- och landskapsforskning (WSL) i Zürich, Schweiz. Hon tog en kandidatexamen i ekosystemförvaltning 2017 och en magisterexamen i skogsvetenskap och skogsekologi med fokus på tropiskt och internationellt skogsbruk 2020, båda vid Georg-August-universitetet i Göttingen,

  Under sina studier har hon även deltagit i flera fältarbetsresor i olika länder  (Teneriffa, Laos, Tyskland, Italien och Schweiz) samt arbetat för US Forest Service i Minnesota.

Din studie handlar om ekföryngring och skötsel i blandskog, hur kom du på ämnet?
– Ämnet naturlig ekföryngring är mycket relevant för skogsbruk och naturvård med tanke på att blandade ekskogar fungerar som viktiga livsmiljöer för många arter och som kommer att behöva föryngras och skyddas från inväxning av skuggtoleranta arter i framtiden. Min handledare Magnus Löf sökte och fick medel från stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne eftersom de ekonomiskt stödjer forskning kring svensk naturvård.

Kollage ung ekskog och porträtt kvinna samt logotyp SLU
I september startade Nora Sophie Pohl en studie om naturlig ekföryngring vid SLU i Alnarp och med Magnus Löf som handledare.
Foto: Magnus Löf och Peter Fornling

Var i processen befinner du dig?
– Det första steget för doktorsexamen är i hög grad ett organisationsskede vilket innebär att jag och mina handledare just nu planerar projektet och samtidigt går jag kurser som förberedelse för all dataanalys som kommer senare.

Samarbetar du med någon?
– Ja, projektet kommer att genomföras i samarbete med flera personer på institutionen. Deras olika bakgrunder kommer att omfatta forskningsområden som skogsskötsel, ekologi och trävetenskap. Vidare kommer internationella kontakter att knytas, med Emile Gardiner från US Forest Service (USDA) och Björn Nordén från Norska institutet for naturforskning (NINA). Vi kommer också att samarbeta med ”Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria” (INIA) i Spanien.

Beskriv lite mer ingående den påbörjade studien.
– Det råder en världsomspännande kris  för den biologiska mångfalden, med en försämring av de ekosystem som är viktiga. Eken är en mycket viktig trädart i europeiska tempererade skogar och rankas bland de viktigaste träden för utrotningshotade ryggradslösa djur, lavar, svampar och fåglar. De är också utbredda över Eurasien och Nordamerika. Minskningen av ekens dominans och dess föryngring ökar risken för förlust av ekrelaterade livsmiljöer och viktiga ekosystemtjänster. Dessutom uppvisar blandade ekskogar en hög motståndskraft mot störningar och miljöpåfrestningar, så de kan spela en viktig roll i framtida europeiska skogar.

– I projektet vill vi finna vägar för att främja naturlig ekföryngring och eftersom man för närvarande inte vet så mycket om hur ett skogsbestånds struktur påverkar ljustillgången vill vi undersöka detta.

På vilket praktiskt sätt kan studien vara användbar i framtiden?
– Ett mål är att skapa riktlinjer för hållbar förvaltning av viktiga ekbiotoper som sedan kan användas i skogsskötsel och naturvård. Vidare vill jag också skapa riktlinjer för att mäta och utvärdera beståndsstruktur i förhållande till deras tillhörande biologiska mångfald.

Text: Åke Högman