AKTIVITETSKOLLEN – HUR GÅR DET FÖR VÅRA AKTIVITETER?

Under den här punkten lyfter vi kontinuerligt fram olika aktiviteter inom ramen den Skånska skogsstrategin. Främst genom att i den här kanalen kommunicera nuläget för aktivitetens handlingsplan. (Se utförligare beskrivning av insatser och aktiviteter nederst.)

Digital app som följer en skogsslinga där skötsel av naturvärden illustreras tillsammans med genomförda skötselåtgärder. 
AKTIVITET M 1 G inom huvudområde MILJÖ:

Projektplan: 

A. Ta fram ett koncept hur vi längs skåneleden, eller som en litet tillkopplad slinga, kan visa upp skogsfakta, skogsbruksskötsel, och naturvårdande skötsel.
B. Basfakta som varar länge sätts på fysisk skylt i skogen. Eventuell fördjupning och beskrivningar som ändrar sig över tid länkas med QR eller liknande till webblösning. Vad gäller webblösning ska företrädesvis Skåneledens webbinfrastruktur nyttjas.
C. Konceptet ska kostnadsbedömas och förankras i organisationerna nedan för beslut om nästa steg. Förvaltningskostnader ska ingå i bedömningen.
D. Genomför konceptet på minst 3 platser längs Skåneleden. 
Kunskapen om skog, hur vi brukar den och dess nytta för samhället är inte så stort hos skåningar idag. Men önskan att uppleva och rekreera sig i skog ökar. Det inte sällan skogsbrukets aktörer uppmärksammat behovet av förståelse för ett skogsbestånds omlopp hos allmänheten, framförallt i besökstäta områden. 

Projektet har inletts med kontakter mellan Skogsstyrelsen och Stiftelsen Skånska Landskap för en bedömning av möjligheterna och vägen framåt för projektet.

Aktuellt läge: I slutet av april har projektet gått in i ett nytt läge där skyltprototyper kommer tas fram innan sommaren. Målsättningen är att de första skyltarna kommer att vara utplacerade i slutet av augusti.

Generellt om insatser och aktiviteter:

Inom huvudområdet MILJÖ har vi åtta insatsområden.

Insatsområde 1: Ett aktivt bidragande till den biologiska mångfalden.

Till insatsområde 1 är nio aktiviteter knutna, varav M 1 G lyder som nämnt ovan: ”Digital app som följer en skogsslinga där skötsel av naturvärden illustreras tillsammans med genomförda skötselåtgärder. 

Handlingsplanerna för våra aktiviteter består huvudsakligen av två delar:

1.) En inventering av vad som har gjorts och görs i anslutning till aktiviteten, framför allt av de organisationer och verksamheter som sitter med i styrgruppen för strategin.

2.) Handlingsplanen har oftast också en framblickande del, på en skala mellan viljeyttring och konkreta processer.

Strategins handlingsplaner ändras i takt med tiden och ändrade förutsättningar.