EU centralt i årets omvärldsanalys

Skogsstyrelsen har under det senaste decenniet gjort en omvärldsanalys varje år. Stefan Karlsson, utredare för Skogsstyrelsen är en av dem som tagit fram analysen för 2022. Han pekar bland annat på att den kan ha en betydelse på regional nivå, att skogsbruket står sig fortsatt starkt men att en kollision mellan svenska intressen och EU kommer allt närmre.

Hur har årets omvärldsanalys blivit mottagen?
– Väl, den brukar bli uppmärksammad i skogssektorn. Till viss del beror det nog på att vi försöker hitta faktorer utanför skogssektorn som påverkar densamma och att vi har relativt fria tyglar från Generaldirektören. I år kanske lite mindre uppmärksammad än förra året eftersom det är i krig i Ukraina och mycket diskussion om artskyddsförordningen som tar plats i media.

På vilket sätt påverkar analysen det nationella skogsprogrammet?
– Tanken enligt det regeringsuppdrag vi har avseende skogsprogrammet är att den ska främja skogsprogrammets genomförande.

Vilket inflytande kan den ha på de regionala skogsstrategierna?
– Kanske finns det faktorer som vi pekar ut som också är relevanta på den regionala nivån. EU frågorna som nu är mycket aktuella gäller ju även på regional nivå.

Stefan Karlsson, utredare för Skogsstyrelsen är en av dem som tagit fram analysen för 2022.

Vad pekar den på för utmaningar?
– Att EU-politiken styr mot mer detaljreglering av skogsbruket med tonvikt på klimat och biologisk mångfald. EU-kommissionen tolkar numera skogspolitiken som en delad befogenhet. Men varken i den svenska skogspolitiska debatten eller i skogspropositionen berörs denna skillnad i politisk inriktning. Det förefallet inte finnas en vilja på nationell politisk nivå eller EU-nivå att anpassas sig utan Sverige och EU går åt olika håll. En kollision förefaller oundviklig vilket inte hållbart på sikt.

Möjligheter?
– Skogsindustrin och skogsbruket står sig fortfarande stark och kan de och Sverige anpassa och uppnå lagkraven från EU finns en möjlighet till fortsatt konkurrenskraft och att till och med ta marknadsandelar.

Vad har hänt i omvärlden, jämfört med förra årets omvärldsanalys?
– Framför allt är den EU politiken där policyutvecklingen går mycket fort och ett flertal skogliga lagförslag har tagits fram som nu förhandlas och flera av dem kommer att beslutas redan under våren 2023 under franska ordförandeskapet.

Vad innebär den eskalerande situationen i Ukraina för förutsägelserna i analysen?
– Lite tidigt ännu att säga men nyligen har ju EU Kommissionen beslutat om sanktioner på trävaror från Ryssland vilket påverkar skogsindustrins möjligheter till insatsvaror. Kanske blir det ytterligare tryck på svensk avverkning vilket får konsekvenser på andra värden i skogen.

Årets omvärldsanalys hittar du på Skogsstyrelsens webbplats.