Sluttampen för ”Ett mer variationsrikt skogsbruk”

Skogsstyrelsen driver fram till december projektet ”Ett mer variationsrikt skogsbruk”. Det startade våren 2020 och var ett initiativ från miljömålsrådet och ett av sex projekt inom ”Insatser för grön infrastruktur” Medverkande myndigheter och aktörer är Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, länsstyrelserna, skogsbruket och ideella organisationer.

Helena Dehlin på Skogsstyrelsen är projektledare.

Hur går det?
– Bra, vi är ju inne på sluttampen av projektet, och jobbar med leveranser samtidigt som det ordnas olika exkursioner för erfarenhetsutbyte inom variationsrikt skogsbruk under hösten.

Vad har ni gjort fram till nu?
– Vi har format projektet tillsammans på projektmöten med deltagarna, från upplägg till innehåll och leveranser. Vi har haft kunskapsseminarier och workshops för att bygga en gemensam kunskapsbas och plattform för diskussion bland deltagarna, startat fyra regionala arbetsgrupper för att utbyta erfarenheter kring variationsrikt skogsbruk genom exkursioner i skogen. Och så håller vi på att ta fram kunskapssammanställningar med praktiska tips till skogsägaren för hur han/hon kan öka variationen i sin skog till nytta för biologisk mångfald, men som också skapar andra nyttor för skogsägaren (en skog med högre upplevelsevärden, förutsättningar för mångbruk och har ökad motståndskraft mot skadeangrepp och störningar som bränder och stormar). Projektet har också tagit fram en bilaga om mer variationsrikt skogsbruk i Skogsstyrelsens tidning Skogseko (maj 2022) som skickas ut till alla skogsägare.

Exkursion för ”Ett mera variationsrikt skogsbruk” i Tiveden. Foto Carl Appelqvist, Skogsstyrelsen

Vilken var upprinnelsen till projektet?
– Det var ett initiativ från miljömålsrådet, som består av generaldirektörerna för de myndigheter som ansvarar för miljömålen, som syftar till att få till mer verkstad av miljömålen, och vårt fall att se effekter i skogen för att nå miljömålet Levande skogar. Vårt projekt är ett av 6 projekt inom ”Insatser för grön infrastruktur”.

Ni ska leverera inom tre fokusområden, berätta gärna lite mer om dessa.
– De övergripande målen är att öka andelen löv och lövskogar, öka användandet av hyggesfria metoder och att öka skapandet av naturvärden i skogen till 2030. De här målen har identifierats som viktiga komponenter för att nå miljömålet Levande skogar, och är en del i att skapa en grön infrastruktur för olika arter. Vi har också ett mål om att skapa kulturvärden, vilket vi i vårt projekt har handlat om att öka kunskap och tillgänglighet till material från skogen för byggnadsvård och slöjd.  I dagsläget importeras en stor del av kvalitetsvirket, även om det skulle kunna produceras i Sverige. Den delen har fått ett eget ”systerprojekt” som heter Rätt virke, och leds av Tommy Mörling på Skogsstyrelsen.

Hur går samarbetet mellan de olika medverkande myndigheterna och organisationerna?
– Mycket bra. Det har under hela projektet varit en öppen och konstruktiv dialog mellan deltagarna i projektet, vilket har varit ett stort plus i en annars polariserad debatt om skogen. Dialogen har fungerat bra trots att projektet genomförts nästan helt digitalt – med undantag från exkursionerna.

Är det något som förvånat dig i arbetet med projektet?
– Det stora intresset och engagemanget för de här frågorna, men det kanske har gjort mig mer glad än förvånad! Det har gjort det möjligt att genomföra projektet som bygger helt på samverkan! Att få in slöjd och kvalitetsvirke i projektet har också gett mervärden och nya perspektiv på variation i skogen.

Ni går i mål i december, vad händer sedan?
– Vi jobbar för fullt med att ta vidare det vi har byggt upp i projektet, där en viktig del är att hitta nya former för de regionala arbetsgrupperna som varit mycket uppskattade. Vi kommer också att sprida kunskap från projektet på olika sätt, inte minst i kunskapssammanställningarna som tas fram på tema 1) skapande av naturvärden i brukad skog 2) hyggesfria åtgärder och 3) lövskog och ökat inslag av löv. Vi har också lyft beröringspunkter och möjlighet att haka i andra pågående initiativ som de regionala skogsprogrammen och Skogforsks adaptiva plattform för hyggesfritt skogsbruk.

– Vi från projektledningen hoppas också att de deltagande organisationerna tar vidare erfarenheterna från projektet i sina egna organisationer och hjälper till att sprida det vidare! Och framför allt, nu vill se åtgärder bli gjorda i skogen!

Text: Åke Högman