Det våras för asken

Asken har allt mer hamnat i fokus. Dess status har länge varit kritisk på grund av askskottsjukan. Nu har regeringen tillsatt en särskild utredare för skogsträdsförädling för ökad motståndskraft.
”Syftet med utredningen är att öka motståndskraften hos hotade skogsträd såsom alm och ask mot skadegörare och långsiktigt bevara sådana arter”, sa landsbygdsminister Peter Kullgren på en presskonferens nyligen.
Michelle Leary på SLU leder projektet Rädda asken tillsammans med Mateusz Liziniewicz på Skogforsk. Nedan kommenterar hon regeringens initiativ och dessutom får vi en lägesrapport om Skånsk skogsstrategis vårdträd som är just en ask, planterad i Alnarp.

porträtt kvinna . forskningsmiljö
Michelle Leary på SLU. Foto: SLU

Hur går det för projektet Rädda asken?
– Det är verkligen i full gång. Vi samlar för varje år in allt mer information från allmänheten om var vi kan hitta friska askträd. Dessa undersöks sedan och vi fattar beslut om de ska inkluderas i den resistenta inventeringsdatabasen. Vi har etablerat flera klonförsök med en del av de resistenta träd som vi har valt ut. Det är en bra början men vi måste testa mer. Helst skulle vi vilja testa varje genotyp som vi har valt i naturen. Men bristen på finansiering har begränsat oss.

Vad gör ni mer på området?
– Förutom det större projektet som syftar till att utveckla en mer resistent askpopulation, gör vi ett arbete som är fokuserat på att förstå mekanismerna för resistens i asken mot svampen som orsakar sjukdomen. Här tittar vi specifikt på trädens kemi och skillnader i metabolitprofiler mellan känsliga och resistenta fenotyper. Dessutom utforskar vi avancerade fenotypningsverktyg, med infraröd spektroskopi som en snabb teknik för att identifiera resistenta askträd med deras kemiska fingeravtryck.

– Vi påbörjar också ett nytt arbete för att förstå känsligheten hos ett annat invasivt hot (smaragdaska) på tre europeiska Fraxinus-arter. Nyligen fick vi medel för en ny doktorandtjänst (den kommer snart att annonseras ut) som är inriktad på regenerering och restaurering av aska. Detta projekt kommer att undersöka potentialen för avkomman från resistenta moderträd som valts ut i naturen och naturlig föryngring i syfte att behålla ask i skogen. Projektet kommer också att undersöka restaureringsstrategier för aska för intressenter.

Regeringen har tillsatt en utredning för att identifiera inhemska skogsträd där förädling kan vara en kostnadseffektiv åtgärd för ett långsiktigt bevarande. Detta inkluderar ask. Hur ser du på det initiativet?

– Det är ett fantastiskt språng framåt i frågan och med tänkt långsiktig verkan. Jag är mycket glad att höra att regeringen investerar i det långsiktiga bevarandet av ask. Att rädda ett trädslag från dess undergång kan inte bara stödjas av forskare vid SLU. Statlig satsning på ett långsiktigt program som ska bygga en mer motståndskraftig askbestånd för Sverige är vad som måste ske om vi ska säkra en framtid för detta kulturellt och ekologiskt viktiga ädla lövträdslag.

Skånsk skogstrategis vårdträd är just en specifik ask, hur går det för den?

– Det har en ny plats I Alnarpsparken och växer och frodas!