Hur påverkas skogens kolförråd och kolflöden av skogsbruk?

Datum: 29 april, 2022
Tid: 09:00 - 12:00
Plats: Webbinarium eller på plats

Vad säger oss forskningen om de boreala skogarnas förmåga att ta upp och avge koldioxid, och hur påverkas detta av hur skogarna brukas? Seminariet anordnas i samarbete med Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA)

Skogar har en viktig roll att spela i klimat-och hållbarhetsfrågor. Kolflöden till och från träd och mark har direkt påverkan på mängden växthusgaser i atmosfären. Skogens produkter lagrar också kol och kan ersätta fossilbaserade produkter. I ett bredare hållbarhetsperspektiv har skogar även stor betydelse för biologisk mångfald. I detta seminarium fokuserar vi på kolförråd och kolflöden till/från träd och mark. Vi gör detta för att gradvis angripa den stora komplexiteten i den bredare frågeställningen.

Nyckelfrågor:

  1. Är det bra att bruka skogen ur ett kolflödes/kolförrådsperspektiv?
  2. Vad är bästa sättet att bruka skogen? (ur ett kolflödes/kolförrådsperspektiv)
  3. Hur maximerar man kolförrådet/ kolupptaget?
  4. Hur påverkas svaren av systemavgränsningar, t.ex.
    – Temporala?
    – Geografiska (trakt- eller landskapsnivå?)
    – Träd, mark, eller båda?
Medverkande (fylls på löpande)

Annika Nordin, professor, institutionen för Skoglig genetik och Växtfysiologi, SLU

Peter Högberg, professor i skoglig marklära, SLU 

Torbjörn Skytt, adjunkt, institutionen för Ekoteknik och hållbart byggande, Mittuniversitetet

Matthias Peichl, professor, Institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU

Monika Strömgren, Forskare vid Institutionen för mark och miljö; Skogsmarkens biogeokemi, SLU

Johan Stendahl, Docent, Institutionen för mark och miljö, SLU, samt programchef för Markinventeringen

Tomas Lundmark, professor, Institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU

Carina Håkansson, moderator

Kontakt: Pia LinghedeProjektledareTelefon 08 791 29 45E-post / användarnamn pia.linghede@iva.se