Inventerade kulturväxter

Regionmuseet Skåne startade 2019 projektet “Det biologiska kulturarvet i den skånska skogen”. Uppgiften vara att inventera vissa utvalda platser för att undersöka vilka kulturväxter som lever kvar i de skånska skogarna. Nu har slutrapporten kommit och Åsa Jakobsson, biolog på Regionmuseet, är den som lett arbetet.

Nu har rapporten kommit men projektet började 2019, berätta, hur började det?
– Som människa och som yrkesverksam är det ofta något ämne som ligger en extra varmt om hjärtat. Genom åren på Regionmuseet Skåne har vi ofta stött på kvarstående påskliljor, snödroppar och krusbär på glömda platser i skogen. Tack vare en utlysning av medel om EU-medel inom Landsbygdsprogrammet 2018, till ”informationsinsatser om ökad biologisk mångfald och klimatpåverkan”, via Skogsstyrelsen blev projektet möjligt. Vi fick en chans att samla in data, fördjupa kunskapen om den variation av växter som finns i skogen och förmedla det i en skrift till skogsägare.

Vem har drivit projektet framåt?
– Regionmuseet Skåne har drivit projektet med hjälp av en arkeolog och en biolog som gjorde huvuddelen av arbetet. Delar av projektet skedde i samarbete med 9 olika hembygdsföreningar och Skånes Hembygdsförbund.

Vilka antaganden gjorde ni när ni började?
– Vi visste att det fanns kvarstående växter vid kulturlämningar i skogen, men inte i vilken omfattning. Vi hoppades att finna mer än enstaka exemplar och arter. Vi hoppades också kunna samla in berättelser om människorna som en gång levt på dessa platser och vårdat de nu övergivna lökarna, fruktträden, bärbuskarna.

Kollage Regionmuseet
Åsa Jakobsson, biolog på Regionmuseet Skåne.

Hur omfattande har inventeringen varit?
– Vi har besökt 41 olika platser i de skånska skogarna. De ligger inom 11 socknar och 5 av Skånes kommuner. Platserna valdes ut med hjälp av Fornsök, en databas över alla kända forn- och kulturlämningar i landet.

Vilka slutsatser har ni kommit fram till?
– Vi fann minst 130 olika växter med koppling till människan. Med hembygdsföreningarnas hjälp har vi även fått med berättelser om människor och växter på de platser vi inventerat.

Vad har överraskat dig?
– Att det finns så pass många olika kvarstående kulturväxter fortfarande i skogen. Och vilken otrolig växtkraft och överlevnadsenergi det finns hos vissa växter, till exempel akleja.

Hur har rapporten mottagits?
– Vi har fått positiva kommentarer och ett par förfrågningar om att fortsätta med liknande projekt i samarbete med andra.

Vilken konkret nytta kan man ha av rapporten och vem i så fall?
– Skriften riktar sig till skogsägare i första hand, då det är fastighetsägaren som i första hand kan se till att de finns kvar. Många andra är intresserade av frågan så vi hoppas att även allmänheten kan ha glädje av skriften. Det finns en del tips i skriften på var man kan hitta kvarstående kulturväxter och några råd om hur de kan bevaras på platsen för att hålla kulturarvet fortsatt levande.

Text: Åke Högman

Relaterade insatser och aktiviteter kopplade till artikeln.

MILJÖ
Insats M2: Öka kunskapen om en hållbar utveckling för den skånska skogen, på alla nivåer.
Aktiviteter: C. Verka för ökad effektivitet och kvalité i skogsskötselns kulturmiljöhänsyn utifrån skogssektorns gemensamma målbilder för hänsynstagande åtgärder under hela omloppstiden men framför allt vid användning av maskiner. För att underlätta kopplingen mellan vår levande kulturmiljö och aktivt nyttjande av skogsresurser är information om lämningar, hur de uppstått, varför och hur de upptäcks en del av aktiviteten.