Skog och vilt i balans, ja, men när? Del 2

Lätt att säga, svårare att få till, skog och vilt i balans är en ständig utmaning och på många olika sätt. Skånsk skogsstrategi belyser nu frågan i en reportageserie: ”Skog och vilt i balans, ja, men när?” där vi möter olika företrädare för organisationer och verksamheter som har frågan på sin agenda.

Turen har nu kommit till Anders Ekstrand vice ordförande, Naturskyddsföreningen Skåne och även medlem i styrgruppen för Skånsk skogsstrategi.

Upplever du att det finns viltproblematik utifrån din och verksamhets horisont?
– Vilt är en viktig resurs för friluftsliv och rekreation, vilket innefattar jakt. Sedan måste man inse att det på ganska många olika platser i Skåne finns så mycket vilt att det påverkar andra värden i landskapet. Det är en belastning för den biologiska mångfalden. Något som handlar om andra värden än pengar.

Hur förhåller ni er till problematiken?
– Naturskyddsföreningens officiella policy är att det ska finnas mer rovdjur och det behövs. Detta måste givetvis lösas på ett sätt så att det inte påverkar lantbrukare med betesdjur. Så fler rovdjur och mindre viltstammar i balans med foder och rovdjur.

Vad borde göras konkret?
– Avskjutningen måste öka. Som ett mått på om viltstammarna är i balans skall 70 % av rönn, asp, sälg och ek bilda trädformiga individer utanför hägn. Dessa trädslag är oerhört viktiga för biologisk mångfald och särskilt för aspen är situationen kritisk vilket kan leda till stora problem för många hackspettsarter i framtiden.

Vad finns det för utmaningar?
– Jägarintresset är mycket dominant.

Porträtt man
Anders Ekstrand vice ordförande, Naturskyddsföreningen Skåne och även medlem i styrgruppen för Skånsk skogsstrategi.

Vilka tycker du/ni borde samarbeta mer i den här frågan?
– Naturvårdsverket, det vill säga staten och i förlängningen länsstyrelserna äger frågan men tar den inte på allvar.

Vem ska vi, om möjligt, kommunicera ett gemensamt budskap till?
– Alla från naturvårdsverket till enskilda markägare och jägare.

Vilka möjligheter finns det på sikt att komma tillrätta med viltproblematiken?
– Tyvärr är dessa små i nuläget.

Text: Åke Högman

Läs tidigare artiklar i serien ”Skog och vilt i balans, ja, men när?”

Relaterade insatser och aktiviteter kopplade till artikeln:

INNOVATION: Insats I1: Öka kvaliteten och effektiviteten på produktions- och arbetssätt
Aktiviteter: A. Ta fram nya innovativa sätt att dela och samla kunskap om viltskadornas omfattning och betydelse på fastighetsnivå. Utveckla en metod för att i markägarens skogsbruksplan beräkna och planera åtgärder i skogen för foderproduktion och därmed förändra markens bärförmåga för vilt, både kortsiktigt och långsiktigt. *

PRODUKTION: INSATS P4: Naturligt viltfoder och viltets foderbehov i balans (A-C)
Stödja älgförvaltningsgrupperna så att de når de skogliga målen (D-E)

Aktiviteter:

A. Stöd ett fokus på foderskapande åtgärder.

B. Klargör begreppet balans mellan viltet, skogen och det naturliga förekommande fodret.

C. Beskriv olika biotopers förmåga till viltfoderproduktion och möjlig viltstamsstorlek.

D. Anpassa klövviltpopulationen till skadeläget i förhållande till uppsatta mål, grundade på fakta från vedertagna inventeringsmetoder.

E. Säkerställ att förvaltningsplanerna formuleras utifrån de mål som finns, samt följ upp avskjutningsmålen.