Vild och bortskämd vilar på brett samarbete

Samverkansprojektet Vild & Bortskämd har som målsättning ”en viltstam i balans”, detta genom att sprida kunskap om hur man kan skapa naturligt växande foder åt klövvilt.
Organisationerna i projektet är Länsstyrelsen Skåne, Skogsstyrelsen, Jägareförbundet, Jägarnas Riksförbund, Naturskyddsföreningen Skåne, SLU Alnarp, Jordägareförbundet Skåne-Blekinge, LRF, Högskolan Halmstad samt egenföretagare. Vi på Skånsk skogsstrategi blev nyfikna på var man befinner sig i processen. Malin Håkansson på Länsstyrelsen Skåne är projektledare.

Hur ser status ut i nuläget?
– Projektet har i stor utsträckning följt tidsplanen med vissa avsteg under våren med anledning av coronaläget. Viruset påverkar projektet i relativt hög grad då inplanerade aktiviteter så som deltagande vid mässor, exkursioner samt dialogmöten i fält behöver ställas in/skjutas på framtiden. Styrgruppen har framfört att projektet för tillfället ska fokusera på inspelning av nytt filmmaterial till bland annat sociala medier och framtagande av informations- och utbildningsmaterial vilket även görs. Projektet påverkas även till viss del av att länsstyrelsens kommunikationspersonal är hårt belastade på grund av coronasituationen.

Vad kommer ske framåt under resten av 2020?
– Enligt ovan har vissa aktiviteter behövt ställas in/skjutas på framtiden. Vi fokuserar därför på att spela in nytt filmmaterial, ta fram informations- och utbildningsmaterial och vara aktiva på sociala medier.

Och om man ser ännu längre framåt, vilken är målbilden?
– En hel del saker. Ökad kunskap om och intresse för naturligt foderskapande åtgärder. Minskad tröskel att gå över till mer naturligt foderskapande åtgärder. Ökad kunskap och insikt om effekterna av utfordring. Når vi målen innebär detta en ny attityd och en ökad kunskap kring naturligt foderskapande åtgärder och de effekter utfodring kan ge. Arbetet kommer därmed att kunna fortsätta från en ny nivå inom de organisationer som redan arbetar med frågan på daglig basis (involverade organisationer med flera).

Malin Håkansson på Länsstyrelsen Skåne är projektledare för Vild & Bortskämd.

Vilka är nyckelfaktorerna för att projektet ska bli lyckosamt?
– Några nyckelfaktorer är att rätt kompetens finns inom projektet, att vi hittar rätt tidpunkter för genomförande av innovativa kommunikationsgrepp till riktade målgrupper, att vi sprider information som även ökar förståelsen och dialogen kring det mervärde som foderskapande åtgärder kan ge, både ekonomiska och biologiska mervärden. Det breda samarbetet inom projektet är en annan nyckelfaktor.

Många verkar tycka att det finns en ”viltproblematik” och att det här är en komplex fråga, är det så?
– Frågan är komplex utifrån att det finns många olika intressen kring viltet, så som t.ex. jakt, upplevelsevärde, bevarandeintresse, skogsproduktion och jordbruk. Till frågan kommer också att viltet ofta rör sig över stora ytor och därmed över fastighetsgränser, länsgränser och så vidare. Därmed behöver man samarbeta och enas om dels nulägesbeskrivning liksom förvaltningsmål som tillgodoser flera intressen. Förvaltningsmålen kan nås genom olika åtgärder vilka man också behöver enas om för att förvaltningen ska bli framgångsrik.

Om ifall, vad ska till för att göra den mindre komplex?
– Det kan vara svårt att göra en komplex fråga mindre komplex, då får man istället hantera den utifrån vad den är. Några förslag för att underlätta för förvaltningen däremot kan vara att skapa forum för samverkan eller bygga upp en gemensam och bättre kunskapsgrund, genom att t.ex. utveckla inventeringsmetoder för både viltstammars storlek och skadeinventeringar samt förbättra kunskapen kring skadeförebyggande åtgärder.

När i framtiden tror du att man kan tala om en viltstam i balans för Skånes del?
– Detta är med anledning av ovan resonemang svårt eller omöjligt att svara på. Jag tror det är viktigt att hitta en gemensam målbild på både regional men i nästa led, kanske främst, på lokal nivå och arbeta gemensamt för att nå den. Mer naturligt foder och därmed mindre viltskador, ett bättre hälsoläge hos det vilda, mer biologisk mångfald och ett vackrare landskap liksom ett förhöjt kunskapsläge kring utfodring är de budskap Vild & Bortskämds organisationer har enats kring och arbetar gemensamt för. Gemensamt för lyckade lokala exempel länsstyrelserna känner till är att arbetet behöver ske långsiktigt, strukturerat och genom samarbete.

Titta gärna på de filmer som projektet hitintills har gjort.

Och på Länsstyrelsen Skånes webbplats finns allt producerat material samlat.

Text: Åke Högman