Julkalenderfacit

Hej vad det gick undan fram till jul och jösses vad många frågor det blev! Vi på Skånsk skogsstrategi och hela styrgruppen önskar er alla en skön jul. Så klart ni vill veta svaren! Men ni hade alla rätt eller hur?

Skogslucka nummer 1: Skåne är genom sitt läge en nordlig utpost av Europas lövskogsregion. Men vad är det som syns på bilden? BOKOLLON

bokollon
Foto: K Larsson

Skogslucka nummer 2: Den svenska medelboniteten är 5,4 kubikmeter per hektar medan den är som högst i Skåne på 11,3 kubikmeter per hektar. Grattis Skåne! 🥇 Men vad är i hundan betyder bonitet egentligen?
Bonitet, skogsmarks bördighet, eller markens naturliga virkesproducerande förmåga. Boniteten avgörs i huvudsak av områdets jordmån, klimat, fuktighetsförhållanden och exposition. Boniteten uttrycks i skogskubikmeter per hektar och år. 

Skogslucka nummer 3: Det finns över 770 rödlistade arter knutna till ädellövskog i Skåne. Skåne är dessutom det län som har flest rödlistade arter, som ur svenskt perspektiv bara finns just i Skåne. Antalet där är 290 arter. Men vilken skalbagge syns på bilden? Röd ögonknäppare

Foto: A Hallengren, Länsstyrelsen Skåne

Skogslucka nummer 4: Skåneleden är 130 mil kvalitetssäkrad vandringsled som med sina sex delleder tangerar Skånes mest besöksvärda natur- och kulturområden och berör både stad och land i Skåne. Men vad är egentligen den bästa metoden för att få upp värmen i fötterna en superkall vintervandringsdag? Otaliga är tipsen – alla bra tips utom de dåliga köper vi.

Skogslucka nr 5: Redan när isen drog sig tillbaka för cirka 13 000 år sedan kom de första människorna till Skåne. Men när började sedan de första skogarna att täcka landskapet? För 11 500 år sedan.

Skogslucka nr 6: Skåne har tre nationalparker och över 330 naturreservat som är en del av det som kallas formellt skyddad produktiv skogsmark. Men i vilken nationalpark hittar du Kopparhatten? Söderåsens nationalpark

Skogslucka nr 7: Omkring år 1700 kom granen invandrande från norr och har senare aktivt planterats i stor omfattning och är nu det dominerande trädslaget. Cirka hälften av virkesförrådet utgörs av gran. Men vad heter vanlig ”skåeensk granajäävur” på latin? Picea abies

Skogslucka 8: Andelen skogsmark enligt riksskogstaxeringen1 är betydligt lägre än snittet i Götaland (59%). I angränsande län till Skåne ligger andelen på kring 50–60%. Fördelningen på övriga ägoslag är också unik för Skåne, inget annat angränsande län har så liten andel myr (1%) och så stor andel åkermark (42%). Även andelen bebyggd mark (11%) är högre jämfört med Götaland. Men hur många procent produktiv skogsmark har vi då i Skåne? 38%

Skogslucka 9: Älgarnas favoritmat ”Tallskott” utgör inte oväntat en försvarlig andel av fodret med 30 procent. De viktiga RASE-arterna (rönn, asp, sälg, ek) är också en viktig födokälla. Men hur många procent av älgarnas foderintag består av lingonris, blåbärsris och ljung? 27 %

Skogslucka nr 10: Inte störa och inte förstöra är huvudregeln i allemansrätten. Den ger oss möjlighet att vara i naturen och utöva friluftsliv. Men vi behöver också visa hänsyn – till naturen och växt- och djurlivet likväl som till markägaren och andra besökare. Det är frihet under ansvar som gäller. Så – vilken är din favorit-allemansskyldighet? ALLA

Skogslucka nr 11: Barrträden upptar något större arealer än lövträden i Skåne. I jämförelse med grannlänen sticker Skåne ut genom att ha liten andel barrblandskogar, skogar med blandning mellan gran och tall (2%). Även arealen blandskogar (5%) är lägre än omgivande län. Den vanligaste skogstypen i Skåne är granskog. Men hur många procent tallskog har vi i Skåne? 11%

Skogslucka nr 12: Antalet privata skogsägare i Skåne uppgår till cirka 15 866 stycken, är i genomsnitt 60 år gammal. Men hur många av våra privata skogsägare i Skåne är kvinnor? Kan säga att vi ligger ÖVER rikssnittet.  40 %

Skogslucka nr 13: Vi ska synliggöra ” Det skånska gröna guldet och dess möjligheter och utmaningar” på bästa sätt. Med synliggörande menas också att det sker på ett sätt som är tydligt och enkelt utan att vara banaliserande och att det är tankeväckande, kunskapslyftande och inspirerande. Så – vi har sedan 2020 skrivit artiklar på webbsidan www.skanskskogsstrategi.se för att göra just detta. Men hur många artiklar har det blivit genom åren? 175 st

Skogslucka nr 14: Några av de ekonomiskt mest betydelsefulla skadegörarna i svensk skog är rotröta, granbarkborre och snytbagge. Men vilken rackare är det som syns på bilden? Snytbagge

snytbagge
Foto: MostPhotos

Skogslucka 15: Kontorshuset Fyrtornet i Malmö är den första av sju fastigheter i ett nytt kvarter vid Hyllie station med fokus på innovation, mångfald och cirkulär ekonomi. Området kommer att rymma bostäder, kontor och mötesplatser och byggs i linje med FN:s 17 globala mål i Agenda 2030. Fyrtornet blir Sveriges högsta kontorshus i trä med… Ja – med hur många våningar? 11 våningar

Skogslucka 16: En orörd ek är hem till många. Det finns tusentals djur-, växt- och svamparter som bara lever i gamla ekar. Det är inte bara under trädets livstid det är värd för dessa arter. Även efter trädets död och under nedbrytningsprocessen lever många organismer av trädet. Det tar ungefär lika lång tid för denna process att fullbordas som det tagit för eken att växa upp. Men hur gammal kan en ek bli under gynnsamma förutsättningar? 1000 år

Skogslucka 17: Skogarna i Skåne är genomsnittligt unga jämfört med svensk skog i allmänhet. Detta beror främst på den höga bördigheten i länet, vilket medför att produktionsskogarna snabbt når avverkningsmogen ålder. Men vad är den arealvägda medelåldern i Skåne om riksgenomsnittet ligger på 72 år? 47 år

Ps. Läs gärna mer ur ”Skånes skogar ur ett klimatperspektiv”, Rolf Björheden, Johan Sonesson, Mats Berlin & Bo Karlsson, Skogforsk 2019

Skogslucka 18: Skånsk skog är i stor del kulturpåverkad med spår av människan. Bondesamhällets landskap var ett produktionslandskap med en ekonomi dominerad av mångsyssleri och självhushållning där skogen var en viktig resurskälla. Skogen ingick i det mångbruk där animalieproduktionen till en del var beroende av skogen som gav bl a ollon och bete. Men vad heter det när man beskär grenar innan löven faller för att ha till lövfoder? Hamling

Skogslucka 19: Utbildning – Det behövs både maskinförare till traditionellt avverkningsarbete och skogsvårdare med hög kompetens för att vårda Skånes värdefulla lövskogar. Klart man vill jobba och köra skördare och skotare! Och tur då att det finns utbildningar i Skåne att gå. Men vad är då en drivare? En skogsmaskin som inte bara fäller och upparbetar träd, utan också också fraktar iväg virket till bilvägen. En drivare är alltså en kombination av en skördare och en skotare.

Skogslucka 20: I samband med lanseringseventet för Skånsk skogsstrategi planterades ett ”Strategiträd”. Trädet som valdes var en ask med stort symbolvärde. Asken kan användas för många olika produkter, golv, verktyg, möbler och instrument. Den är klassad som nyckelart, vilket innebär att den har avgörande betydelse för ett stort antal andra arter som är beroende av den, viss uteslutande just av ask. Välkänt är kanske också att större delen av askpopulationen har drabbats av den så kallade askskottssjukan. Tur då att ett samarbete mellan Michelle Cleary på SLU Alnarp och Lars-Göran Stener och Mateusz Liziniewicz på Skogforsk har lett fram till en ask som är resistent om askskottsjukan. Det är just den typen som planteras som ”Strategiträdet”. Men var i Skåne planterades vårt ”strategiträd”? Alnarp

Skogslucka 21: Definitionen av ”Hyggesfritt skogsbruk” är: Hyggesfritt skogsbruk på skogsmark med produktionsmål innebär att skogen sköts så att marken alltid är trädbevuxen utan att det uppstår några större kalhuggna ytor. Men vad betyder bara hygge? Välmående

Skogslucka 22: Så du vet att en älg saknar färgseende, fejar hornen i augusti/september och att en nyfödd älgkalv kan väga mellan 10-15 kilo. Men kan du vad älg heter på latin? Alces alces

Skogslucka 23: Skånes skogar är unika. Här möter den mellaneuropeiska lövskogsregionen (den nemorala zonen) det norra barrskogsbältet (Taigan). Och i Skåne har vi både den högsta produktionen i skogen, en mycket rik biologisk mångfald, knuten till både barrskog och lövskog, men också en variationsrik skog med mycket höga rekreationsvärden.

Vackert inte sant?