Sociala värden ska stärkas

Målen för skogens sociala värden är vaga och spridda konstaterar Skogsstyrelsen i en rapport som innehåller flera nya förslag och mål för att stärka de värdena. Mattias Sandberg som är specialist på skogens sociala värden på Skogsenheten har skrivit rapporten.

Porträtt man

Hur uppkom uppdraget?
– Rapporten om skogens sociala värden är en del av ett projekt på Skogsstyrelsen som handlar om att utveckla arbetet med skogens sociala värden både internt och externt. Skogsstyrelsen har i tidigare utredningar pekat just på att målen för skogens sociala värden är vaga, att de är fördelade på olika politikområden och myndigheter, vilket försvårat utvecklingen.

Vilka typer av underlag har du använt?
­ De viktigaste underlagen har varit att samla och uttolka de politiska mål som berör skogens sociala värden. Vi har även haft konsultationer i myndighetsnätverket för friluftsliv. I övrigt har vi byggt rapporten på tidigare rapporter och utredningar om skogens sociala värden, av Skogsstyrelsen och av andra aktörer.

En åtgärd som föreslås är att publicera årlig statistik över tätortsnära skogar.

När kommer den första att publiceras?
­ Planen är att statistiken över tätortsnära skogar publiceras i november/december 2023.

Vad kommer den att innehålla?
– Statistiken kommer att innehålla andelen tätortsnära skogar med bland annat areal, ägo former, avverkningar, död ved och grova träd.

På vilket sätt kommer den att understödja satsningen för de sociala värdena?
– Den tätortsnära skogen är särskilt välbesökt för rekreation helt enkelt för att det är många människor som bor, verkar och rör sig i vardagen i och kring våra tätorter. Sedan finns det såklart ett intresse av att följa den tätortsnära skogens utveckling utifrån andra aspekter än rekreation, bland att för klimatanpassningsfrågor och planering för naturvärden och grön infrastruktur. Då kommunerna äger en mindre andel av den tätortsnära skogen kan statistiken bli viktig för att utveckla synergier och samverkan mellan olika aktörer med intresse för den tätortsnära skogens utveckling.

En annan föreslagen åtgärd är att utveckla nätverk tillsammans med kommuner och andra aktörer som är inriktade på brukande och skötsel av tätortsnära skogar. Hur ser en sådan åtgärd ut i praktiken?
– Detta är ett förslag som behöver utredas vidare och förstås ta hänsyn till resurser, intresse och möjligheter att utveckla det som vi i rapporten kallat ”lärandegrupper”. Men konkret skulle det kunna handla om något så ”enkelt” som att anordna skogsträffar för att belysa olika teman och skötselåtgärder i skogar som har många besökare eller extra stort ”förväntningstryck” på vad skogen ska bidra till. Vi ser att det är viktigt att ett sådant här förslag har stark lokal förankring. Skogssverige är stort, tätorterna varierar i storlek och har olika förutsättningar. Vi tror också att de regionala skogsprogrammen har en roll att spela här, som redan samlar olika aktörer kring skogen.

Text: Åke Högman